English

Email

 

KÖRINFO projekt

Felhasználási feltételek

Mokka konferencia előadások

Képtár

Regisztráció

Adatbázis megtekintése

Adatbázis módosítása
(regisztráció szükséges)

DST

Lexikon

Google

Konzorcium tagok

Aqua Concorde Vízanalitikai és Víztechnológiai Kft. (Koordinátor cég)

A felszíni vízkezelésben és szennyvizek, üledékek nehézfém-tartalmának mérésére alkalmas monitorok fejlesztésében, továbbá koordinációban jártas mikrovállalkozás végzi a koordinátori feladatokat, tartja a kapcsolatot a projektvezetővel, a konzorcium tagjaival és a pályázat kiírójával, gondoskodik a vállalt feladatok terv szerinti végrehajtásáról, konzorciumi üléseket szervez, bekéri a résztvevők jelentéseit, a projektvezetővel együtt elkészíti a szakmai és pénzügyi jelentéseket. A projekt vezetésére, szakmai irányítására Dr. Gruiz Katalint, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mezőgazdasági Kémiai és Technológiai Tanszékének docensét kérték fel a konzorcium tagjai.

Az Aqua Concorde Kft számos a vízanalízisben és vízkezelési folyamatirányításban használható monitort fejlesztett ki az elmúlt években részben saját szabadalom alapján. A műszerfejlesztési tapasztalatait kihasználva vállalta, hogy a projektben kifejleszt olyan in situ, szabadföldi körülmények között alkalmazható mérőműszert, amely egyidejűleg képes a pH, a vezetőképesség és a hőmérséklet és a redoxpotenciál mérésére. A mind talajkémiai, mind talajbiológiai szempontból kulcsparaméternek tekinthető pH és EC egyidejű in situ, direkt mérése megoldatlan.

A talaj és az érzékelő közötti direkt kontaktuson alapuló kémiai teszt jelentős továbblépést jelent az eddigi laboratóriumi mérésekhez képest, mert az adott nedvességtartalomnak megfelelő tényleges állapot illetve változás jellemezhető. A kifejlesztendő új műszer használható lesz, mint korai figyelmeztető rendszer, és fontos információkat szolgáltat a talaj állapotáról és az in situ remediációs technológiák kivitelezése során bekövetkező változásokról.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

BME-ÁBÉT Környezeti mikrobilógiát és környezetvédelmi biotechnológiákat kutató csoportja az elmúlt 30 évben főként biotechnológiai és környezetvédelmi kutatásokkal foglalkozott. Magyarországon úttörő munkát végzett az alábbi területeken:

 1. A talajremediáció kutatása és fejlesztése, elsősorban költséghatékony technológia-együttesek és a természetes kockázatcsökkentő folyamatok hasznosítása és intenzifikálása területén (bioventilláció, biológiai kioldás, stb). A szennyezett talaj "fekete dobozának" részletes feltárása lehetővé teszi a remediáció szűk keresztmetszeteinek azonosítását és ezek megfelelő technológiákkal történő kiküszöbölését. MOKKA keretében történő technológiafejlesztés során hasznosulnak az eddigi tapaztaltok.
 2. Teljes talajra alkalmas környezettoxikológiai tesztek és integrált metodika fejlesztése talajok jellemzésére és a remediációs technológiák monitorozására TalajTesztelőTriád néven. Tudományos publikációkon kívül egy "Környzettoxikológia" c. könyv is megjelent, mely az új talajvizsgálati módszerek alapjait és gyakorlatát is tartalmazza. A MOKKA módszerfejlesztési oldala ennek a kutatási vonalnak a továbbfolytatása.
 3. Általános és helyszínspecifikus kvantitatív környezeti kockázat felmérés metodikájának fejlesztése és alkalmazása a remediációt megelőző és a remediációs technológia alkalmazását követő feladatokra, így környezeti minőségi kritériumok (határértékek) képzésére, szennyezett területek felmérésére, és a remediáció célértékének meghatározására. Ezen tudás és kutatatási eredmények konkrét hasznosulásra kerültek a talajra vonatkozó 33/2000 kormányrendeletben valamint annak támogatására született előkészítő, értelmező és útmutató jellegű kiadványokban.
 4. A technológiai feladatokhoz kapcsolódó komplex kockázatmenedzsment, költséghatékonyság és költséghaszon felmérés valamint kockázatkommunikáció egészíti ki. A tevékenység felöleli a kutatatás, a fejlesztés, az alkalmazás és az oktatatás szintjeit.

BME a projektben vezető szerepet tölt be (a projekt szakmai vezetője dr. Gruiz Katalin), a projekt minden szintjén tevőlegesen részt vesz: saját metodikai és technológia-fejlesztések, információgyűjtés magyar és európai szinten, a verifikációs rendszer kidolgozása, a döntéstámogató rendszer részleteinek kidolgozása, ezt támogató adatbázisok létrehozása, résztvevőként az EURODEMO és a DIFPOLMINE projektek eredményeinek magyar hasznosítása, ugyanakkor a magyarországi innovatív technológiák EUGRIS-be és EURODEMO adatbázisba juttatása, ezzel európai ismertség elősegítése.


TAKI


MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet a talajtan - agrokémia és talajbiológiai kutatások meghatározó központja Magyarországon. Az intézet tevékenysége jelentős mértében kapcsolódik a nemzetközi kutatási trendekhez is, amit a nemzetközi pályázatokban való intenzív részvétele bizonyít. Az intézet elsősorban alapkutatásokért felelős, de jelentős - számos esetben meghatározó - szerepet játszik a tudományterület alkalmazott kutatásaiban, fejlesztési tevékenységében. Az intézet kutatói egyre nagyobb mértékben kapcsolódnak be az egyetemeken folyó oktatási programokba, a szakmai és tudományos továbbképzésébe is.
Az intézet legfontosabb kutatási célkitűzései a fenntartható fejlődés megalapozását szolgálják:

 1. A termőhelyi adottságok és a növények termőhelyi igényeinek összehangolása.
 2. A talaj felszínére jutó víz talajba szivárgásának és hasznos tárolásának javítása.
 3. A talajdegradációs folyamatok (víz- és szél erózió, savanyodás, szikesedés, szerkezetromlás, biológiai degradáció) megelőzése, mérséklése.
 4. A talajszennyezés megelőzése. A nehézfémek viselkedésének jellemzése a talaj-növény rendszerben.
 5. A talaj-ökoszisztéma megőrzése, bolygatásának csökkentése.
 6. Talaj - növény - légkör rendszerben, a szántóföldi produkció-biológiai, valamint környezetterhelést jelentő folyamatok szimulációs modellezése.

Jelen pályázat keretében az MTA TAKI egyes alapkutatási eredményeinek gyakorlatban történő hasznosítását tűzi ki célul.

VITUKI

A magyar vízrajzi szolgálat hagyományaira épülve, kiegészítve hidraulikai, vízgépészeti, vízkémiai, hidrobiológiai, szennyvíztechnológiai és talajmechanikai laboratóriumokkal, felszerelésekkel, műszerekkel és számítástechnikai eszközökkel a VITUKI Európa egyik legsokoldalúbb vízügyi és környezetvédelmi kutatóintézetéve, amely a vízgazdálkodás és a környezetvédelem teljes spektrumában munkálkodott.

A MOKKA projektben a VITUKI által gondozott KÁRINFO adatbázisból a jellemző szennyező anyagokra vonatkozó analitikus elemzéseket és statisztikai feldolgozást végzi. Biztosítja a kapcsolatot a MOKKA döntéstámogató rendszere és a KÁRINFO között.
Vállalta továbbá az Országos Környezeti Kármentesítési Program monitoring eljárások kiterjesztését ökotoxikológiai vizsgálatok irányába, a monitoring eredmények elemzését ökotoxikológiai vizsgálatok alapján, különös tekintettel a potenciális szennyezőforrásokra és kármentesítési monitoringra.

VITUKI CONSULT Rt.

A VITUKI CONSULT Rt. 13 éves szakmai tapasztalata, és vezető szakértőinek több évtizedes tapasztalata alapján a projektben remediációs, modellező és informatikai feladatot kíván ellátni. Szakmai ismereteit, kapcsolatait kívánja felajánlani a szakirodalmi áttekintésekhez, modellezési gyakorlatát (1-D, 2-D, 3-fázisú és egyéb diffúz szennyezésterjedési modellek) a szennyezőanyag mobilitásának vizsgálatához, és informatikai és térinformatikai képességeit a disszeminációs és prezentációs feladatokhoz.

A cég 3 éve dolgozik az EUGRIS projektben, amelynek célja az Európát összekötő Internet alapú Portál kialakítása a szennyezett területek és felszín alatti vizek témakörökben. Feladataink között szerepel a részvétel a Portál információs rendszerének megalapozása, szakmai kivonatok kidolgozása, a Magyarországra vonatkozó anyagok összeállítása, és a hosszú távú működtetését megalapozó fenntarthatósági tanulmány és gazdasági elemzés elkészítése.

A MOKKA projektben kapocs kíván lenni a kialakuló adatbázis és az internetes megjelenés (EUGRIS Portál) között. Célja a kialakuló Magyarország-specifikus adatbázisok és informatikai megoldások az EUGRIS rendszerbe történő integrálása.

CYCLOLAB


A Cyclolab elsősorban a ciklodextrinek környezetvédelmi alkalmazásaiban érdekelt. 1992-ben született az a felismerés, hogy a ciklodextrinek oldékonyságnövelő hatása felhasználható szennyezett talajok tisztításában. A BME, majd később az MTA TAKI kutatócsoportjával együttműködve a ciklodextrineknek a biológiai talajtisztítási folyamatok gyorsításában betöltött szerepét vizsgáltuk számos közös hazai és nemzetközi projekt keretében, melyek eredményeként kidolgoztunk egy találmányi bejelentést ciklodextrinnel gyorsított komplex talajremediációs eljárásra. Kifejlesztettünk egy HPLC módszert a talajokba került ciklodextrin meghatározására, melynek segítségével nyomon követtük a ciklodextrin lebomlását a talajban. Eredményeink szerint a ciklodextrinek származékai is lebomlanak a talajban, így további innovatív talajremediációs technológiákban is alkalmazhatóak pl. a biológiai hozzáférhetőség javítására.

Az irodalom szerint a ciklodextrines talajextrakció a biológiailag hozzáférhető frakció meghatározásának egyik lehetséges módszere. Már végeztünk előkísérleteket, melyekben pakurával szennyezett talajokat extraháltunk különböző ciklodextrinek vizes oldataival. Ebben a projektben többek között ezt a módszert fogjuk vizsgálni és optimálni (a megfelelő ciklodextrin kiválasztása, extrakciós körülmények optimálása, összehasonlítás a biológiai eredményekkel). Keressük a lehetőségeket további ismert biológiai módszerek érzékenységének növelésére ciklodextrinek alkalmazásával.
MOKKA projektben résztveszünk azoknak az új módszereknek a kidolgozásában, melyek célja a szerves szennyezőanyagok talajfázisok közötti megoszlásának jellemzése.
Résztveszünk egy új, ciklodextrin alkalmazásán alapuló remediációs technológia kifejlesztésében a laboratóriumi kísérletektől a szabadföldi kipróbálásig. Laboratóriumi hátteret biztosítunk a monitoring fizikai-kémiai méréseihez.

DigiKom

A DigiKom Kft. mint a magyarországi kisvállalkozások többsége több területen fejt ki tevékenységet. A kezdeti földmérési és térkép digitalizálási mellett az utóbbi években megerősödött a térinformatikai és informatikai tevékenysége is. Az új informatikai megoldások alkalmazását nagyban segíti, hogy több munkatársa több évtizedes felsőoktatási gyakorlattal rendelkezik (BME Építőmérnöki Kar) és számos kutatási projektben vesznek részt. A projekt informatikai hátterét kívánjuk szolgáltatni a döntéselőkészítő rendszer és az adatbázisok számára. Ezt a korábbi informatikai, térinformatikai és oktatói munkánk alapozza meg:

 1. Honlapok tervezése és karbantartása (www.digikom.hu, www.agt.bme.hu, www.agt.bme.hu/gita, www.agt.bme.hu/kamara)
 2. Relációs adatbázis alapú (SQL) szoftver fejlesztési tapasztalatok.
 3. Térinformatikai és relációs adatbázisok internetes/intranetes publikálási tapasztalatok.
 4. Jártasság és tapasztalat különböző relációs adatbáziskezelő rendszerekben (MS SQLServer, Oracle, Access, MySQL, PostgreSQL)
 5. Jártasság és tapasztalat különböző programnyelvekben és fejlesztőkörnyezetekben (PHP, Java, JavaScript, C/C++, Visual Basic, DHTML)
 6. A BME Építőmérnöki Karán oktatott tárgyak kapcsán szerzett tapasztalatok.

A fenti ismeretekre alapozva komplex adatbázis(ok) tervezésével, kidolgozásával és ahhoz kapcsolódó felhasználói felület kidolgozásával szeretnénk hozzájárulni a projekt sikeréhez. Az adatbázis(ok)ban a bevitt eljárások és technológiák "száraz" technológiai adatai mellett multimédiás (fényképek, filmek, animációk) adatok tárolását és megjelenítését is támogatjuk.


Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége (KSZGYSZ)

A szervezet tagsága környezetvédelmi szolgáltató cégek: felszíni, felszín alatti vizek védelme, hulladékkezelés, talajremediáció, levegőtisztaság-védelem, zaj- és rezgésvédelem, ivóvízkezelés, tervező-szakértő cégek, e területen kutatási-fejlesztési tevékenységet végzők, akkreditált környezetvédelmi mérőlaborok, a környezetvédelemben használt termékek gyártói. A KSZGYSZ a szakmai érdekképviseletet elsősorban a környezet érdekeit szem előtt tartva végezi. A Szövetségnek jelenleg 287 jogi személy tagja van.

A KSZGYSZ feladata hozzáférhetővé tenni az új módszerekkel kapcsolatos információt: a Magyarországon végzett fejlesztésekről, alkalmazott új módszerekről, magyarországi érdekeltségű európai módszerekről. Részt vesz a döntéshozatalt támogató szakértői rendszer és az adatbázis létrehozásában, kezelhetőségének megoldásában, az adatbázisba bekerülés feltételeinek kidolgozásában. Fontos szerepe lesz az abban, hogy az adatbázis tartalma és működtetetése harmonizáljon a releváns európai adatbázisokkal.

A KSZGYSZ megismerteti a szakembereket, felkészíti a potenciális piacot az új módszerek alkalmazására: workshopok, konferenciák szervezésével, felhasználóbarát WEB-es adatbázis létrehozásával. A nemzetközi eredmények, a hasonló jellegű vagy kapcsolódó adatbázisok megismertetése és elérhetővé tétele is feladatai közé tartozik.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOKKA MODERN MÉRNÖKI ESZKÖZTÁR KOCKÁZAT ALAPÚ KÖRNYEZETMENEDZSMENTHEZ
Szakmai vezető: Dr. Gruiz Katalin, BME-ABÉT, 1111 Budapest, Szt. Gellért tér 4, Tel: +36(1)463-2347, gruiz@mail.bme.hu
Adminisztratív koordinátor: Dr. Fenyvesi Éva, Aqua Concorde, 1145 Budapest, Bosnyák u. 11, Tel: +36(1)347-6075, fenyvesi@aqua-concorde.hu
Weblap: Dr. Siki Zoltán, DigiKom, 1151 Budapest, Bartók Béla u. 24., Tel: +36(1)230-1032, siki.zoltan@chello.hu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Aqua Concorde Vízanalitikai és Víztechnológiai Kft. TAKI VITUKI VITUKI CONSULT Rt. CYCLOLAB DigiKom Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége TNO environmental technology